Общи условия

В този документ се уреждат взаимоотношенията между оператора и потребителите на сайта www.citymasks.com

Моля прочетете внимателно общите условия и в случай на въпроси се обърнете към оператора на уеб сайта на следния имейл info@citymasks.com

Ако потребителят не е съгласен с някои от условията посочени в този документ, то не се препоръчва използването на уеб сайта.

С използването на сайта потребителя дава съгласието си, че се е запознал с Общите условия, посочени в този документ.

Права на потребителя

Относно личната информация, която предоставя в сайта, при осъществяване на поръчка

Тези данни биват в последствие съхранявани до момента, в който потребителят не изяви изрично желание неговите данни да бъдат изтрити от нашата база с данни. По всяко време потребителят може да изяви своето желание за изтриване на личните данни на имейл info@citymasks.com

Всички точки относно начина, по който citymasks.com съхранява и обработва личните данни на своите потребители са описани в Декларацията за поверителност.

Относно връщане и замяна на продукта

Потребителят на сайта има право да върне продукта в срок 14 работни дни. За да върнете продукт е необходимо да пишете на info@citymasks.com

Задължения на оператора на citymasks.com

По отношение на предлагания продукт

Citymasks.com гарантира, че предоставя на потребителя 100% оригинален продукт. Оператора се задължава да предостави навременна информация на потребителя, в случай че е необходима допълнителна такава, както и да информира потребителя в случай на невъзможност да изпълни поръчка.

По отношение на личните данни, съхранявани на сайта

Да предостави, промени или изтрие личните данни на потребителя в срок до 24 часа след получаване на заявка от страна на потребителя.

Отказ от отговорност

Операторът на citymasks.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предлаганите на сайта продукти. Citymasks.com не носи отговорност в случай, че продукта не отговаря на очакванията на потребителя или в случай на причинени щети или пропуснати ползи в резултат от неправилна употреба на продукта. Citymasks.com се явява посредник между потребителя и производителя на всички марки, които се предлагат в сайта.

Изменения в общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от оператора на citymsaks.com, който има право и да променя характеристиките на предоставяните продукти, когато такива са посочени от производителя и настоящите Общи условия. Оператора се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях.

В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то citymasks.com  има право веднага да спре или прекрати предоставянето на продуктите на Потребителя.